Vrh CH (19.11.2017, fenka Chyra, pejsek Chiko)

Vrh CH (19.11.2017, fenka Chyra, pejsek Chiko)